Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door XtrAct Communications geleverde diensten.

XtrAct Communications, gevestigd te Bosmeer 2, 3994 HE Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die XtrAct Communications verwerkt

XtrAct Communications verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die XtrAct Communications van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door XtrAct Communications in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + plaats)
 • Telefoonnummer (mobiel en/ of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Geen verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. XtrAct Communications verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom ik persoonsgegevens nodig heb

XtrAct Communications wil u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om diensten bij u af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van XtrAct Communications. Bijvoorbeeld om in een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van XtrAct Communications. Wilt u niet benaderd worden via een nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Regels bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is XtrAct Communications gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt XtrAct Communications zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

XtrAct Communications zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

XtrAct Communications verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

XtrAct Communications maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (hierna: “Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. De door het cookie verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Daarbij laat ik de IP-adressen anonimiseren.

Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Heeft u bezwaar tegen het verzamelen van gegevens over uw gebruik van onze website door Google Analytics? U kunt voorkomen dat de door het cookie verzamelde gegevens (inclusief je IP-adres) aan Google worden verzonden, en door Google worden bewaard en verwerkt. Daarvoor kunt u de browser-plugin te downloaden en installeren, die via de volgende link te vinden is:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@xtract-communications.com.

Beveiliging

XtrAct Communications hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. XtrAct Communications heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij XtrAct Communications toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval XtrAct Communications gebruik maakt van de diensten van derden, zal XtrAct Communications in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal XtrAct Communications u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@xtract-communications.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@xtract-communications.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 16 mei 2018.